{{tm.account.name}}

{{tm.page.title | translate}}

{{tm.events[0].name}}

{{tm.events[0].subtitle}}

{{tm.events[0].startts | date:'fullDate'}}

{{tm.events[0].startts | date:'H.mm'}}

{{tm.events[0].locationname}}

{{tm.events[0].c_extrauitleg}}

There is {{basketItems}} item in your basket.

{{eventDate(event)}} {{event.name}} - {{event.subtitle}}
{{event.description}}

{{event.location}}
Buy tickets
Locaties

Arenbergkasteel

Bezoek de fraai ingerichte salons van dit monumentale kasteel, dat midden in een prachtig park ligt. Vele eeuwen huisden er edellieden, maar vandaag komen er in het kasteel vooral studenten en personeelsleden van de universiteit over de vloer.
Adres: Kardinaal Mercierlaan 94, 3001 Leuven - Plaats van afspraak: op de brug voor de hoofdingang van het kasteel

BAC ART LAB

Dit gebouw van de Leuvense architect Augustin Van Arenbergh werd aan het einde van de negentiende eeuw opgetrokken voor het Instituut voor Bacteriologie. Decennialang werden er geneeskundige serums ontwikkeld. Sinds 2016 functioneert het als werkplaats voor hedendaagse kunsten van KU Leuven, met onder meer verschillende ateliers voor studenten en personeelsleden.
Adres: Vital Decosterstraat 102, 3000 Leuven - Plaats van afspraak: aan de hoofdingang aan de Vital Decosterstraat

Campusbibliotheek Arenberg

Verscholen achter een hoge muur ligt langs de Willem de Croylaan in Heverlee nog een parel van het universitair erfgoed. Die werd gebouwd in de eerste helft van de zestiende eeuw als Celestijnenklooster, maar aan het begin van de eenentwintigste eeuw door de gerenommeerde Spaanse architect Rafael Moneo omgevormd tot high tech bibliotheek van de groep Wetenschap & Technologie van KU Leuven.
Adres: Willem de Croylaan 6, 3001 Leuven - Plaats van afspraak: op de binnenkoer voor de ingang van de bibliotheek

Erfgoedwandeling (universitair erfgoed stadscentrum)

Een gids leidt je langs het mooiste universitair erfgoed in het stadscentrum: van de Universiteitshal, langs een aantal fraaie colleges en het pittoreske Groot Begijnhof, naar de imposante Universiteitsbibliotheek.
Adres: Naamsestraat 22, 3000 Leuven - Plaats van afspraak: toegangspoort Naamsestraat 22

Groot Begijnhof

Tijdens de rondleiding ga je op verkenning door de pittoreske straatjes en langs de fraai gerestaureerde huizen waar vele eeuwen een leefgemeenschap van religieuze vrouwen gevestigd was. Sinds de jaren 1960 is het Begijnhof eigendom van de universiteit en sinds 1998 is het erkend als UNESCO Werelderfgoed.
Adres: Groot Begijnhof, 3000 Leuven - Plaats van afspraak: ingang van de Sint-Jan-De-Doperkerk

Hollands College

Met zijn prachtige kapel, bibliotheek en wintertuin is dit zonder meer een van de mooiste en best bewaarde colleges van de Leuvense universiteit.
Adres: Pater Damiaanplein 9, 3000 Leuven - Plaats van afspraak: binnenplein van het Hollands College (binnengaan door de grote poort)

KartHuis

Na een grondige restauratie en de toevoeging van een nieuwbouw werd het oude kartuizerklooster van Leuven onlangs omgevormd tot KartHuis, een multidisciplinair centrum voor kwetsbare kinderen en hun families.
Adres: Tervuursevest 242c, 3000 Leuven - Plaats van afspraak: aan de hoofdingang van het gebouw

Museum voor dierkunde

Glazen bokalen met dieren op sterkwater, dierenskeletten en opgezette dieren – je vindt het allemaal in de zoölogische collecties van de universiteit. Een gids vertelt je graag over de geschiedenis van het museum en over een aantal opmerkelijke collectiestukken, zoals het gigantische walvisskelet dat als het ware boven de vitrinekasten zweeft.
Adres: Charles Deberiotstraat 40, 3000 Leuven - Plaats van afspraak: aan de ingang van het gebouw

Spoelberchmuseum

De kinderloos gestorven burggraaf Charles Victor de Lovenjoul legateerde aan de Leuvense universiteit een prachtige kunstcollectie. Een gids toont je graag de mooie familieportretten, stillevens, schrijfkabinetten en andere fraaie stukken uit deze collectie, die te bewonderen zijn in de voormalige refter van het Heilige Geestcollege.
Adres: Naamsestraat 40, 3000 Leuven - Plaats van afspraak: toegangspoort van het Heilige Geestcollege

Thermotechnisch Instituut

In een grote zaal vind je een indrukwekkende collectie van stoommachines, straalmotoren en andere elektrische apparatuur, die in het verleden diende voor de opleiding van ingenieursstudenten. Bezoek met een gids dit uniek staaltje industrieel academisch erfgoed.
Adres: Kasteelpark Arenberg 41, 3001 Leuven - Plaats van afspraak: aan de ingang van het gebouw aan de kant van het water en het kasteel

Universiteitshal

Al eeuwenlang is dit het hoofdkwartier van de Leuvense universiteit. Een gids neemt je mee naar de fraaie Rectorale Salons, de indrukwekkende Promotiezaal en naar de bovenste verdieping voor een weids uitzicht op Leuven.
Adres: Naamsestraat 22, 3000 Leuven - Plaats van afspraak: toegangspoort Naamsestraat 22


Locations

Arenberg Campus Library

Hidden behind a high wall along Willem de Croylaan in Heverlee lies another gem of the university’s heritage. It was built in the first half of the 16th century as a Celestine monastery, but transformed at the beginning of the 21st century by renowned Spanish architect Rafael Moneo into a high-tech library of KU Leuven’s Science, Engineering & Technology Group.
Adress: Willem de Croylaan 6, 3001 Leuven - Meeting point: on the court in front of the entrance of the library

Arenberg Castle

Visit the nicely decorated salons of this monumental castle, set in the middle of a beautiful park. For many centuries the castle was the home of noblemen, today it is mainly visited by students and university staff.
Adress: Kardinaal Mercierlaan 94, 3001 Leuven - Meeting point: on the bridge in front of the castle's main entrance

BAC ART LAB

This building by Leuven architect Augustin Van Aerenbergh was designed for the Institute of Bacteriology in the late nineteenth century. For decades, medical serums were developed there. Since 2016, it serves as KU Leuven's contemporary art workshop, with several studios for students and staff.
Adress: Vital Decosterstraat 102, 3000 Leuven - Meeting point: at the main entrance at the Vital Decosterstraat

Grand Beguinage

During the tour, you will explore the picturesque streets and the beautifully restored dwellings that housed a community of religious women for many centuries. Since the 1960s, the beguinage has been owned by the university. Since 1998, it has been recognised as a UNESCO World Heritage Site.
Adress: Groot Begijnhof, 3000 Leuven - Meeting point: entrance of Saint John the Baptist Church

Heritage Walk (university heritage city centre)

A guide will lead you past the city centre's most beautiful university heritage: from the University Hall, along some lovely colleges and the picturesque Great Beguinage, to the imposing University Library.
Adress: Naamsestraat , 3000 Leuven - Meeting point: gate of the university hall at Naamsestraat 22

Holland College

With its beautiful chapel, library and winter garden, this is definitely one of the most beautiful and best-preserved colleges of KU Leuven.
Adress: Pater Damiaanplein 9, 3000 Leuven - Meeting point: courtyard of Holland College (enter through the large gate)

KartHuis

After a thorough renovation and the addition of a new building, the old Carthusian monastery in Leuven was recently transformed into KartHuis, a multidisciplinary centre for vulnerable children and their families.
Adress: Tervuursevest 242c, 3000 Leuven - Meeting point: at the main entrance of the building

Museum of Zoology

Glass jars with animals in formaldehyde, animal skeletons and stuffed animals - you can find it all in the university's zoological collections. A guide will be happy to tell you about the history of the museum and about some remarkable collection pieces, such as the giant whale skeleton that floats above the display cases.
Adress: Charles Deberiotstraat 40, 3000 Leuven - Meeting point: at the entrance of the building

Spoelberchmuseum

Viscount Charles Victor de Lovenjoul, who died childless, bequeathed a magnificent art collection to the university of Leuven. A guide will be happy to show you the beautiful family portraits, still lifes, writing cabinets and other fine pieces from this collection, which can be admired in the former refectory of Holy Ghost College.
Adress: Naamsestraat 40, 3000 Leuven - Meeting point: at the gate of the Holy Ghost College

Thermotechnical Institute

A large hall houses an impressive collection of steam engines, jet engines and other electrical equipment, which in the past served to teach engineering students. Visit this unique example of industrial academic heritage with a guide.
Adress: Kasteelpark Arenberg 41, 3001 Leuven - Meeting point: at the entrance of the Thermotechnical Institute, at the side of the castle and the water

University Hall

For many centuries, this has been the headquarters of KU Leuven. A guide takes you to the beautiful Rector's Salons, the impressive Promotion Hall and to the top floor for a panoramic view of Leuven.
Adress: Naamsestraat 22, 3000 Leuven - Meeting point: gate at Naamsestraat 22